بازار

فراورده های دامی

خرید و فروش دام زنده گوشت لبنیات پوست علوفه دام و ...

ادوات کشاورزی

شامل ادوات کشاورزی و ادوات پرورش طیور و دام همچنین خدمات بذر سم کود و ...

شعب ما

شعب ما در سراسر کشور تهران خراسان شمالی -جنوبی - رضوی کردستان کرمانشاه گلستان

محصولات کشاورزی

شامل تمامی محصولات کشاورزان و دامداران مانند غلات صیفی جات خشکبار طیور دام و ...