ارقام گندم

رقم مغان۲
سال معرفی: ۱۳۵۳- مبدا: هندوستان- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۷۸/۵cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۵gr – رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: متوسط تا خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: مقاوم به سرما- میانگین عملکرد دانه: ۵/۵t/ha- واکنش به امراض: نسبتا مقاوم به انواع زنگها – محل کشت: دشت مغان-
رقم عدل۲
سال معرفی: ۱۳۵۵- مبدا: زرقان- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۱۱۵cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۴gr – رنگ دانه: روشن- کیفیت نانوایی: خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: متحمل به خشکی- میانگین عملکرد دانه: ۴/۵t/ha- واکنش به امراض: کمی حساس به زنگ زرد و سیاه – محل کشت: فارس(شیراز، مرودشت و فیروزآباد)-
رقم نوید
سال معرفی: ۱۳۶۹- مبدا: ترکیه و آمریکا- تیپ رشد: بینابین- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۸cm- تاریخ رسیدن: متوسط رس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۱gr – رنگ دانه: سفید- کیفیت نانوایی: متوسط یا ضعیف – مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: متوسط – میانگین عملکرد دانه: ۵t/ha – واکنش به امراض: نیمه حساس به زنگ زرد و مقاوم به زنگ قهوه ای – محل کشت: مناطق سردسیر شامل آذربایجان شرقی و غربی، خراسان، همدان و کردستان-
رقم کرج ۲
سال معرفی: ۱۳۵۲- مبدا: کرج- تیپ رشد: بینابین- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۵cm- تاریخ رسیدن: نیمه دیررس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۸/۵gr – رنگ دانه: روشن- کیفیت نانوایی: ضعیف تا متوسط- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: نسبتا ضعیف – واکنش به تنشهای محیطی: مقاوم به سرما – میانگین عملکرد دانه۵ t/ha :- واکنش به امراض: نیمه حساس تا نیمه مقاوم به انواع زنگها – محل کشت: مناطق معتدله کرج، ساوه و نقاط مشابه-
رقم مغان۱
سال معرفی: ۱۳۵۲- مبدا: سیمیت- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۹۰cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۶gr – رنگ دانه: قهوه ای- کیفیت نانوایی: متوسط تا خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – میانگین عملکرد دانه: t/ha 5/5- واکنش به امراض: مقاوم به زنگ زرد و نیمه حساس به زنگهای قهوه ای و سیاه – محل کشت: مناطق آبی دشت مغان-
رقم البرز
سال معرفی: ۱۳۵۷- مبدا: سیمیت- تیپ رشد: نیمه بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۵cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۵gr- رنگ دانه: روشن- کیفیت نانوایی: متوسط تا خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: نسبتاحساس به سرما- میانگین عملکرد دانه: ۵t/ha- واکنش به امراض: نسبتامقاوم به زنگهای زرد و سیاه ونیمه مقاوم به زنگ قهوه ای – محل کشت: دامنه های شمالی البرز، گیلان و مازندران-
رقم بیات
سال معرفی: ۱۳۵۵- مبدا: داراب- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۹۵cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۷/۵gr – رنگ دانه: زرد روشن- کیفیت نانوایی: متوسط تا خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: حساس به سرما- میانگین عملکرد دانه: ۵t/ha- واکنش به امراض: مقاوم به انواع زنگ – محل کشت: هرمزگان(بندرعباس)، فارس(داراب و فسا) و کرمان(جیرفت)-
رقم خزر۱
سال معرفی: ۱۳۵۲- مبدا: گرگان- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۵cm- تاریخ رسیدن: زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۲/۵gr – رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: مطلوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب- واکنش به تنشهای محیطی: حساس به سرما- میانگین عملکرد دانه: ۴/۲۵t/ha – واکنش به امراض: کمی حساس به زنگ سیاه و قهوه ای – محل کشت: دشت گرگان-
رقم بیستون
سال معرفی: ۱۳۵۹- مبدا: کرمانشاه- تیپ رشد: زمستانه- میانگین ارتفاع بوته: ۷۰cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۰gr- رنگ دانه: سفید- کیفیت نانوایی: ضعیف تا متوسط- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: مقاوم به سرما- میانگین عملکرد دانه۱/۶۷t/ha :- واکنش به امراض: نیمه مقاوم به زنگ زرد- محل کشت: دیمزارهای غرب کشور-
رقم ناز
سال معرفی: ۱۳۵۷- مبدا: سیمیت- تیپ رشد: نیمه بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۵cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۵gr- رنگ دانه: روشن- کیفیت نانوایی: متوسط تا خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: نسبتاحساس به سرما- میانگین عملکرد دانه: ۵t/ha- واکنش به امراض: نسبتامقاوم به زنگهای زرد و سیاه ونیمه مقاوم به زنگ قهوه ای – محل کشت: مناطق کم ارتفاع گرگان و مازندران-
رقم آزادی
سال معرفی: ۱۳۵۸- مبدا: کرج- تیپ رشد: پاییزه- میانگین ارتفاع بوته: ۹۲/۵cm- تاریخ رسیدن: زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۶/۵gr -رنگ دانه: زرد- کیفیت نانوایی: متوسط تا خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: مقاوم به سرما- میانگین عملکرد دانه: ۴/۳۹t/ha- واکنش به امراض: نسبتامقاوم به زنگ زرد ونیمه مقاوم تا نیمه حساس نسبت به زنگهای سیاه و قهوه ای – محل کشت: مناطق معتدل کرج، ورامین، فارس، خراسان، اصفهان و مناطق مشابه
رقم کرج ۳
سال معرفی: ۱۳۵۵- مبدا: کرج- تیپ رشد: زمستانه- میانگین ارتفاع بوته: ۱۱۰cm- تاریخ رسیدن: متوسط رس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۸gr – رنگ دانه: روشن- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: متوسط – میانگین عملکرد دانه: ۵t/ha – واکنش به امراض: نیمه حساس به انواع زنگها – محل کشت: اقلیم معتدل-
رقم کرج ۱
سال معرفی: ۱۳۵۲- مبدا: کرج- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۱۱۵cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۴/۵gr – رنگ دانه: روشن- کیفیت نانوایی: ضعیف تا متوسط- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: نسبتامطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: مقاوم به سرما- میانگین عملکرد دانه۵ t/ha :- واکنش به امراض: کمی حساس به زنگ زرد و نیمه حساس به زنگ سیاه- محل کشت: مناطق معتدله کرج، ساوه و نقاط مشابه-
رقم مارون
سال معرفی: ۱۳۷۰- مبدا: کرج، گچساران- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۹۴cm- تاریخ رسیدن: زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۹/۵gr – رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: متحمل به شوری و خشکی- میانگین عملکرد دانه: ۳/۰۴t/ha- واکنش به امراض: حساس به انواع زنگ – محل کشت: مناطق گرمسیرکهکیلویه و بویراحمد، مناطق مرتفع شمال، شمال شرقی و شرق خوزستان(دیم)، فارس و لرستان-
رقم سبلان
سال معرفی: ۱۳۶۰- مبدا: اردبیل- تیپ رشد: زمستانه- میانگین ارتفاع بوته: ۱۱۰cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۸gr- رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: ضعیف تا متوسط- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: نسبتا مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: مقاوم به سرما – میانگین عملکرد دانه۵ t/ha :- واکنش به امراض: نسبتا مقاوم به زنگ زرد وحساس به سیاهک پنهان- محل کشت: مناطق دیم آذربایجان و یا در شرایط آبیاری محدود و با یک یا دو نوبت آبیاری-
داراب۱
سال معرفی: ۱۳۵۹- مبدا: داراب- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۹۰cm- تاریخ رسیدن: زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۷gr – رنگ دانه: قهوه ای- کیفیت نانوایی: متوسط- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب- واکنش به تنشهای محیطی: حساس به سرما و شوری- میانگین عملکرد دانه: ۶/۳۹t/ha – واکنش به امراض: مقاوم به زنگ زرد و قهوه ای و نسبتا حساس به زنگ سیاه – محل کشت: مناطق گرمسیر فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان-
رقم قدس
سال معرفی: ۱۳۶۸- مبدا: کرج- تیپ رشد: بینابین- میانگین ارتفاع بوته: ۹۷/۵cm- تاریخ رسیدن: متوسط رس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۲gr- رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: متوسط تا خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – میانگین عملکرد دانه: ۶t/ha- واکنش به امراض: حساس به زنگ زرد – محل کشت: مناطق معتدل کشور-
رقم کاوه
سال معرفی: ۱۳۵۹- مبدا: سیمیت(مکزیک)- تیپ رشد: بینابین- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۵cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۱/۵gr- رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: نسبتامطلوب- میانگین عملکرد دانه: ۵/۲۳t/ha- واکنش به امراض: مقاوم به انواع زنگ – محل کشت: کوهپایه های گیلان و مازندران
رقم فلات
سال معرفی: ۱۳۶۹- مبدا: سیمیت- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۸۸cm- تاریخ رسیدن: زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۸gr – رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: متوسط تا خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – میانگین عملکرد دانه: ۶/۲۵t/ha- واکنش به امراض: حساس به زنگ زرد و فوزاریوم – محل کشت: مناطق گرمسیرو نیمه گرمسیر مانند خوزستان، فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر-
رقم الموت
سال معرفی: ۱۳۷۴- مبدا: کرج- تیپ رشد: زمستانه- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۰cm- تاریخ رسیدن: نسبتا دیررس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۶gr- رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: متوسط – مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: مقاوم به سرما- میانگین عملکرد دانه: -۶/۴۰t/ha واکنش به امراض: مقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوه ای- محل کشت: مناطق سردسیر کشور بخصوص استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، شمال خراسان، کردستان، همدان، زنجان و چهارمحال وبختیاری-
رقم رسول
سال معرفی: ۱۳۷۱- مبدا: سیمیت- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۹۰cm- تاریخ رسیدن: زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۶gr – رنگ دانه: قرمز- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب- واکنش به تنشهای محیطی: متحمل به جوانه زنی روی سنبله- میانگین عملکرد دانه: ۴t/ha – واکنش به امراض: حساس به زنگ زرد و فوزاریوم – محل کشت: مناطق کوهپایه ای شمال-
رقم شیرودی
سال معرفی: ۱۳۷۶- مبدا: سیمیت- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۹۷cm- تاریخ رسیدن: زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۸/۵gr – رنگ دانه: زرد – مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – میانگین عملکرد دانه: ۶/۵t/ha- واکنش به امراض: مقاوم به زنگ زرد و قهوه ای و متحمل به فوزاریوم سنبله – محل کشت: سواحل خزر از جمله گرگان، مازندران و مغان-
رقم گلستان
سال معرفی: ۱۳۶۵- مبدا: سیمیت- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۱۱۰cm- تاریخ رسیدن: کمی دیررس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۸/۵gr – رنگ دانه: قهوه ای- کیفیت نانوایی: خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: متوسط – میانگین عملکرد دانه: ۴/۵t/ha- واکنش به امراض: نیمه حساس به انواع زنگ – محل کشت: کشت آبی و دیم در مناطق گرم شمال شامل گلستان و مازندران و مناطق با بارندگی متوسط تا خوب با حاصلخیزی مناسب-
رقم الوند
سال معرفی: ۱۳۷۴- مبدا: کرج- تیپ رشد: بینابین- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۷cm- تاریخ رسیدن: نسبتا دیررس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۰gr- رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: خوب- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: نسبتا متحمل به شوری و خشکی و مقاوم به سرما- میانگین عملکرد دانه۶/۴۰t/ha :- واکنش به امراض: نسبتا مقاوم به زنگ زرد و نسبتا حساس به رنگ قهوه ای دربعضی مناطق- محل کشت: مناطق سردسیر کشور بخصوص استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، همدان، زنجان و چهارمحال وبختیاری-
رقم هامون
سال معرفی: ۱۳۸۱- مبدا: زابل- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۹۷cm- تاریخ رسیدن: نیمه زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۲/۵gr- رنگ دانه: زرد- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: متحمل به شوری و خشکی- میانگین عملکرد دانه: ۶/۴۲t/ha- واکنش به امراض: نیمه حساس به زنگ زرد- محل کشت: دشت سیستان
رقم زرین
سال معرفی: ۱۳۷۴- مبدا: سیمیت و ایکاردا- تیپ رشد: بینابین- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۳cm- تاریخ رسیدن: نسبتا دیررس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۹gr – رنگ دانه: زرد کهربایی- کیفیت نانوایی: بسیار خوب – مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: متوسط – واکنش به تنشهای محیطی: مقاومت نسبی به سرما- میانگین عملکرد دانه۶/۴۰t/ha :- واکنش به امراض: مقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوه ای، مقاوم به سیاهک پنهان – محل کشت: مناطق سردسیربا سرمای ملایم بخصوص آذربایجان غربی، کردستان و مناطق سرد پیرامون استان تهران مانند کرج و قزوین-
رقم اروند
سال معرفی: ۱۳۵۲- مبدا: اهواز- تیپ رشد: نیمه بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۵cm- تاریخ رسیدن: نسبتا زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۶gr- رنگ دانه: قهوه ای روشن- کیفیت نانوایی: متوسط- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: نسبتامطلوب- واکنش به تنشهای محیطی: حساس به سرما- میانگین عملکرد دانه: ۴/۵t/ha- واکنش به امراض: حساس به پوسیدگی ساقه و مقاوم به زنگهای زرد و سیاه- محل کشت: مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر خوزستان، ایلام و لرستان و مناطقی از فارس(جهرم، ممسنی و کازرون)-
رقم هیرمند
سال معرفی: ۱۳۷۰- مبدا: زابل- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۰cm- تاریخ رسیدن: زودرس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۷gr- رنگ دانه: زرد- کیفیت نانوایی: متوسط – مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب – واکنش به تنشهای محیطی: متحمل به شوری و خشکی- میانگین عملکرد دانه: ۵/۵t/ha- واکنش به امراض: مقاوم به انواع زنگها و سفیدک سطحی و متحمل به فوزاریوم سنبله – محل کشت: سیستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب خوزستان و خراسان-
رقم MV-17
سال معرفی: ۱۳۷۲- مبدا: مجارستان- تیپ رشد: زمستانه- میانگین ارتفاع بوته: ۸۵cm- تاریخ رسیدن: دیررس- میانگین وزن هزاردانه: ۴۲gr- رنگ دانه: قرمز- کیفیت نانوایی: ضعیف تا متوسط- مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب- میانگین عملکرد دانه: ۵/۹۹t/ha- واکنش به امراض: کاملا مقاوم به زنگ زرد و نیمه مقاوم به سیاهک پنهان – محل کشت: مناطق کوهپایه ای سرد کشور
رقم مرودشت
سال معرفی: ۱۳۷۸- مبدا: زرقان- تیپ رشد: بهاره- میانگین ارتفاع بوته: ۱۰۲cm- تاریخ رسیدن: متوسط رس- میانگین وزن هزاردانه: ۳۶gr – رنگ دانه: زرد – مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: نسبتا مطلوب – میانگین عملکرد دانه: ۶/۷t/ha – واکنش به امراض: مقاوم به زنگ زرد و قهوه ای- محل کشت: مناطق معتدل فارس، خراسان، اصفهان، یزد، تهران، مرکزی، کرمان و سمنان