خشکبار | گردو | پسته | تخم هندوانه | تخم کدو | خراسان شمالی | تهران | مشهد

101206_189c7

خرید و فروش گردو

%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85

خرید و فروش بادام

%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86

خرید و فروش تخم آفتابگردان

%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%88%d9%86%d9%87

خرید و فروش تخم هندوانه

%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87

خرید و فروش پسته

%d9%81%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-12

خرید و فروش فندوق