فروش بذر گندم | بذر گندم خراسان شمالی | بجنورد

فروش بذر گندم

جهت دریافت قیمت روز خرید بذر با ما تماس بگیرید

گندم تجن
قیمت توافقی
مقاوم به زنگ قهوهاي، متحمل به زنگ زرد و فوزاریوم سنبله ـ حساس به سپتوریوزـ متحمل به جوانه زنی
قبل از کاشت ـ مقاوم به ورس ـ متوسط رس ـ رنگ دانه قرمزـ میزان پروتئین 12 %ـ ارتفاع 95cm-9
 
گندم شیرودی
قیمت توافقی
مقاوم به زنگ قهوهاي و زردـ نیمه حساس به فوزاریوم سنبله، متحمل به سپتوریوزـ نیمه حساس به جوانهزنی
قبل از برداشت ـ مقاوم به ورس ـ متوسط رس ـ رنگ دانه روشن ـ پروتئین 4/11 %ـ ارتفاع cm 100-
 
گندم چمران
قیمت توافقی
مقاوم به زنگ قهوهاي و زنگ سیاه ( ساقه ) ، متحمل به زنگ زرد و سپتوریوز ـ نیمه حساس به فوزاریوم
سنبله ـنیمه حساس به جوانهزنی قبل از برداشت ـ مقاوم به ورس ـمتوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ
پروتئین 4/10 %ـ ارتفاعcm 100- 95 متحمل به گرما و خشکی آخر فصل
گندم کوهدشت
قیمت توافقی
متحمل به زنگ قهوهاي وزرد وسپتوریوز ـ متحمل به ورس ـ زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ ارتفاع cm
110 مقاوم به گرما وخشکیآخر فصل ـ کمی دیررس تر از رقم زاگرس و مناسب کشت در کوهپایههاي
استان گلستان ومغان
گندم نیکنژاد
قیمت توافقی
متحمل به زنگ زرد و زنگ قهوهاي ، متحمل به خشکی آخر فصل ، متوسط زودرس ، کم پنجه ،
رنگ دانه روشن پروتئین 3/11 -%ارتفاع 100 سانتی متر
 
گندم روشن
قیمت توافقی
حساس به زنگ زرد و ورس نیمه حساس به زنگ قهوهاي ، متحمل به سرما ، مقاوم به ریزش دانه ،
ارتفاع 115-110 سانتی متر. متحمل به شوري وخشکی ، دانه درشت کهربایی با پروتئین 5/12%