خرید و فروش کاه گندم

كاه گندم درجه يك
هر كيلو 300 تومان
كاه گندم - استان خراسان شمالي - كرمانشاه - استان گلستان
كاه گندم متوسط
هر كيلو 250 تومان
كاه گندم - استان خراسان شمالي - كرمانشاه
كاه جو درجه يك
هر كيلو 230 تومان
بجنورد - گنبد - كرمانشاه
كاه جو متوسط
هر كيلو 200 تومان
بجنورد - گنبد - كرمانشاه

One thought on “خرید و فروش کاه گندم

Comments are closed.