5a6aaae2-db92-4f5a-9528-1d3e1f81ef5f

خرید | فروش | کاه – یونجه – گندم – جو – ذرت – علوفه

خرید و فروش گندم

%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85

خرید علوفه | فروش علوفه | خراسان شمالی | بجنورد

فروش یونجه

%da%a9%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87

فروش کنجاله تخم پنبه | خراسان شمالی | بجنورد

فروش کنجاله تخم پنبه مرغوب خراسان شمالی بجنورد تماس با ما ۰۵۸۳۲۴۲۷۱۵۹