5a6aaae2-db92-4f5a-9528-1d3e1f81ef5f

خرید | فروش | کاه – یونجه – گندم – جو – ذرت – علوفه

خرید و فروش گندم

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%88

خرید جو | فروش جو | خراسان شمالی | بجنورد | بندر امیر آباد | قیمت روز جو دامی

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85

فروش جو | فروش جو خراسان شمالی | بجنورد | بندر امام

فروش جو خراسان شمالی