5a6aaae2-db92-4f5a-9528-1d3e1f81ef5f

خرید | فروش | کاه – یونجه – گندم – جو – ذرت – علوفه

خرید و فروش گندم

%da%a9%d8%a7%d9%87-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87

خرید | فروش | کاه غنی شده با اوره

کاه غنی شده با اوره یکی از روش های غنی سازی مواد خشبی مثل کاه استفاده از کود شیمیایی اوره(کود سفید) که هم به نسبت ارزان و در دسترس می […]